Vesnik pravne istorije / Herald of Legal History je međunarodni akademski studentski časopis, posvećen proučavanju pravne istorije svih zemalja i svih razdoblja. Časopis izlazi dva puta godišnje, u ograničenom štampanom tiražu i elektronski u otvorenom pristupu, a izdavač je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Radove mogu podnositi kako studenti osnovnih i postdiplomskih studija prava, tako i studenti drugih društveno-humanističkih nauka, a tekstovi mogu biti na srpskom ili engleskom jeziku.

Radovi koje prihvata Vesnik pravne istorije su: studentski akademski članci, prikazi knjiga, studentski prevodi akademskih članaka sa srpskog na engleski i obrnuto (ili sa bilo kog drugog jezika na jedan od dva prethodno pomenuta) i studentski intervjui značajnih naučnika iz oblasti pravne istorije. Objavljuju se i prigodni tekstovi - izveštaji s konferencija, nekrolozi i sl.

Radovi se mogu podnositi  do 30. aprila za prvi i do 31. oktobra za drugi broj Vesnika.

Izuzetno, za drugi broj časopisa ćemo primati radove do 30. novembra 2020. godine.