УТИЦАЈ ВИЗАНТИЈСКОГ ПРАВА НА КРИВИЧНО ПРАВО У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

  • Василије МИТРОВСКИ
Кључне речи: Византија, Кривично право, Српско средњовековно право

Сажетак

У раду се разматра утицај који је напредно и развијено византијско право вршило на право средњовековне српске државе у периоду од почетка XIII века до распада Душановог царства, за време којег је тај утицај досегао свој врхунац. Специфичне историјске и друштвене околности, потреба за пооштравањем санкција и доминантан утицај православне цркве довели су до тога да се византијски утицај у највећој мери огледа на пољу кривичног права, тачније у систему кажњавања. Овај утицај продирао је међу Србе постепено и то директно из Византије, највише кроз превођење и преузимање значајних византијских правних зборника, али има и примера који показују уплив римско-византијског права који долази из статута приморских градова, који су садржали ово право захваљујући обновљеном праву Јустинијановог законодавства од стране глосатора. Аутор прати овај утицај и након смрти цара Душана и распада његовог царства, који досеже све до почетка XIX века.

Референце

Јелена Антоновић (ур.), Статут града Котора, Државни архив Црне Горе, Котор 2009.

Матија Властар, Синтагма, превод Татјана Суботин-Голубовић, САНУ, Београд 2013.

Владимир Мошин (прир.), Ljetopis Popa Dukljanina, latinski tekst sa hrvatskim prijevodom i hrvatska kronika, Матица хрватска, Загреб, 1950.

Владимир Мошин, Сима Ћирковић, Душан Синдик (прир.), Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника, књига 1, Историјски институт, Београд 2011.

Стојан Новаковић (прир.), Законик Стефана Душана цара српског, Београд 1898.

Никола Радојчић (прир.), Законик цара Стефана Душана 1349 и 1354, Београд 1960.

A. Šoljić, Z. Šundrica, I. Veselić (prir.), Statut grada Dubrovnika / Liber statutorum civitatis Ragusii (1272), na osnovi kritičkog izdanja latinskog teksta V.

Bogišića i K. Jirečeka, Državni arhiv u Dubrovniku, Dubrovnik 2002.

Сима Аврамовић, Војислав Станимировић, Упоредна правна традиција, Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2018.

Vlatka Vukelić, Matija Stuparić, „Rimski pogrebni običaji“, Povijest u nastavi, vol. XV, 1(28)/2017, 5–42.

Александар Б. Ђурић, Мотив у кривичном праву, Пеликан принт, Ниш 2006.

Στέφανος Ευθυμιάδης, Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στον Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Κόσμο, Πάτρα 2001.

Анита Илић, Историјски развој друштвене реакције на криминално понашање, мастер рад одбрањен на Правном факултету Универзитета у Нишу, Ниш 2013.

Михаил Н. Јасински, „Уговори српских владара са Дубровником као споменици старог српског права“, Архив за правне и друштвене науке, књ. ХХI, 3/1930, 169–178.

Љубица Кандић, „Допринос руских емиграната – професора Правног факултета у Београду проучавању Душановог законика“, Сима Ћирковић, Коста Чавошки (ур.), Законик цара Стефана Душана: зборник радова са научног скупа одржаног 3. октобра 2000, поводом 650 година од проглашења, САНУ, Београд 2005, 97–107.

Нина Кршљанин, „Сталешка неједнакост у казненом праву Душановог законика“, Страни правни живот, 3/2012, 413–428.

Нина Кршљанин, „Саучесништво у средњовековном српском праву“, Зоран С. Мирковић, Нина Кршљанин (ур.), 125 година од рођења Александра Васиљевича Соловјева, Београд 2016, 165–181.

Биљана Марковић, Јустинијанов закон, САНУ, Београд 2007.

Σάββας Μαυροματίδης, Η οργάνωση & η απονομή της δικαιοσύνης στη Βυζαντινή αυτοκρατορία – Έγκλημα & τιμωρία, Αθήνα 2014.

Зоран С. Мирковић, Карађорђев законик (кривично, породично и државно право устаничке Србије), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2008.

Зоран С. Мирковић, „Византијски утицаји на кривично право у средњовековној Србији – погледи Теодора Тарановског и Александра Соловјева“, Зоран С. Мирковић, Нина Кршљанин (ур.), 125 година од рођења Александра Васиљевича Соловјева, Београд 2016, 155–156.

Зоран С. Мирковић, Српска правна историја, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017.

Dimitri Obolensky, The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe 500–1453, Praeger, New York 1971.

Георгије Острогорски, Историја Византије, Народна књига, Београд 1993.

Никола Радојчић, „Душанов законик и византијско право“, Зборник у част шесте стогодишњице Законика цара Душана, САНУ, Београд 1951, 45–57.

Никола Селаковић, Душанов законик и правни транспланти, Београд 2007, награђени рад са конкурса Фондације Алан Вотсон, http:// www.ius.bg.ac.rs/informacije/Dusanov%20zakonik%20i%20pravni%20 transplanti%20-%20N%20Selakovic.pdf, приступљено 15. јуна 2020.

Александар В. Соловјев, Одабрани споменици српскога права (од ХII до краја XV века), Бeoгрaд 1926.

Александар В. Соловјев, Градски закон у средњовековној Србији, прештампано из Архива за правне и друштвене науке, књ. XVI, Београд 1928.

Александар В. Соловјев, Светосавски номоканон и његови нови преписи, Народна штампарија, Београд 1932.

Александар В. Соловјев, „Значај византијског права на Балкану“, Годишњица Николе Чупића 37/1928, 95–141.

Александар В. Соловјев, Законодавство Стефана Душана, цара Срба и Грка, Скопље 1928.

Александар В. Соловјев, Постанак и значај Душановог законика, Београд 1928.

Александар В. Соловјев, Један словенски утицај у византијском праву, Штампарија „Привредник“, Београд 1932.

Александар В. Соловјев, Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354. године, САНУ, Београд 1980.

Драгослав Срејовић et al., Историја српског народа, прва књига (од најстаријих времена до Маричке битке (1371), Београд 1942.

Andreas Schminck, Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsgescichte, Frankfurt am Main 1989.

Теодор Тарановски, Историја српског права у Немањићкој држави, Лирика, Београд 2002.

Јелена Трифуновић, Кривично право и судски поступак у Душановом законику, мастер рад одбрањен на Правном факултету Универзитета у Нишу, Ниш 2013.

Σπύρος Ν. Τρωιάνος, Έγκλημα και Τιμωρία στο Βυζάντιο, Αθήνα, Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν 2001.

Edwin Hanson Freshfield, A Manual of Byzantine Law, Cambridge University Press, Cambridge 1930.

Edwin Hanson Freshfield, The Procheiros Nomos, Cambridge University Press, Cambridge 1928.

Срђан Шаркић, „Рецепција грчко-римског (византијског) права у Србији“, Сима Ћирковић, Коста Чавошки (ур.), Средњовековно право Срба у огледалу историјских извора, САНУ, Београд 2009, 1–7.

Срђан Шаркић, „Утицај византијског права на средњовековно српско право“, Slověne = Словѣне: International Journal of Slavic Studies, vol. 4, 2/2015, 106–118, доступно на: http://slovene.ru/2015_2_Sarkic.pdf, приступљено 3. новембра 2020.

https://doi.org/10.31168/2305-6754.2015.4.2.5

Објављено
01.02.2021
Како цитирати
МИТРОВСКИ, В. (2021). УТИЦАЈ ВИЗАНТИЈСКОГ ПРАВА НА КРИВИЧНО ПРАВО У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ. Весник правне историје / Herald of Legal History, 1(1), 66-99. https://doi.org/10.51204/HLH_20103A
Bрој часописа
Секција
Чланци