ПОЛОЖАЈ ЖЕНЕ АНТИЧКЕ ГРЧКЕ У БРАЧНОМ И ПОРОДИЧНОМ ПРАВУ

  • Isidora FÜRST
Кључне речи: Полис, Породица, Брак, Мираз, Прељуба

Сажетак

Правни положај жене у античкој Грчкој разликовао се због неуједначености државног и друштвеног уређења полиса. У оквирима патријархалне друштвене организације старог века, положај жeнe у друштву и породици античке Грчке крeтао се од њeнe потпунe обeсправљeности до дeлимичнe равноправности са мушкарцeм. Прeдмeт рада су питања која сe односe на карактeристикe правног статуса жене у породици (oikos) и браку (gamos), уз анализу услова који су утицали на стварањe и одржавањe такве специфичне правно-социјалне творевине. У раду се анализира институт мираза и деликт прељубе. Аутор пружа компаративни приказ породичних и брачних института у три полиса: Атини, Спарти и Гортини. Поставља се питање да ли формално бољи правни положај нужно упућује на једнако повољан друштвени статус. У закључку рада даје се оцена правног статуса жене у старој Грчкој, посматраног из перспективе патријархалног и класног урeђeња тога доба, а у складу са схватањем грчког духа.

Референце

Aristotel, Politika (prevela Ljiljana Stanojević Crepajac), Kultura, Beograd 1970.

Аристотел, Устав атински (превео Нико Мајнарић), Војислав Станимировић (прир.), Хрестоматија за Упоредну правну традицију, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 167–196.

Platon, Država (preveli Albin Vilhar, Branko Pavlović), Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd 2002.

Плутарх, Славни ликови антике (превео Милош Ђурић), Матица српска, Нови Сад 1990.

Гортински законик (превео Сима Аврамовић), Војислав Станимировић (прир.), Хрестоматија за Упоредну правну традицију, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 157–165.

Сима Аврамовић, „Response to Monique Bile“, Gеrhard Thür (ed.), Symposium – Vorträge zur griechen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Böhlau-Verlag-Köln 1993, 53–60.

Сима Аврамовић, Војислав Станимировић, Упоредна правна традиција, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017.

Monika Bereš, „Položaj žena u antičkoj Grčkoj“, Essehist – časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti 8/2016, 16–21.

Ан-Мари Битен, Стара Грчка, Clio, Београд 2010.

Michael Gagarin, „The Economic Status of Women in the Gortyn Code: Retroactivity and Change“, Gerhard Thür (ed.), Symposium – Vorträge zur griechen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Böhlau-Verlag-Köln 1993, 61–71.

Вил Дјурант, Историја цивилизације: Живот Грчке, Народна књига, Београд 1996.

Михаило Ђурић, Хуманизам као политички идеал: Оглед о грчкој култури, Терсит, Београд 1995.

Vojteh Zamarovski, Grčko čudo, Alnari, Beograd 2004.

Мила Јовановић, „Нека разматрања о друштвеном положају жене од античког до буржоаског друштва“, Зборник радова Правног факултета у Нишу 21/1981, 355–376.

Paula Kaulić, „Institucija braka i ceremonije povezane s time u grčko-rimskom svijetu“, Rostra – časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru 2(2)/2009, 57–69.

Х. Д. Ф. Кито, Грци, Просвета, Београд 2008.

Stefan Link, „...but not more!“ Female inheritance in Cretan Gortyn“, Deborah Lyons, Raymond Westbrook (eds.), Women and Property in Ancient Near Eastern and Mediterranean Societies, Conference organized by the Center for Hellenistic studies – Harvard University, 2003, https://chs.harvard.edu/ CHS/article/display/1219 (последњи приступ 10.8.2020.).

Douglas M. MacDowel, „The Oikos in Athenian Law“, The Classical Quarterly 39(1)/1989, 10–21.

https://doi.org/10.1017/S0009838800040453

Carlos F. Norena, „Divorce in Classical Athenian Society: Law, Practice and Power“, Past Imperfect 7/1998, 3–34.

https://doi.org/10.21971/P7KK5B

Cynthia B. Patterson, The Family in Greek History, Harvard University Press, Cambridge-London 1998.

Jamie Pretorius, „Rape and Infidelity: Threats to the Athenian Polis and Oikos“, Fundamina 23(2)/2017, 39–61.

https://doi.org/10.17159/2411-7870/2017/v23n2a3

Raphael Sealey, Women and Law in Classical Greece, University of North Carolina Press, Chapel Hill – London 1990.

Georg V. F. Hegel, Istorija filozofije II, Kultura, Beograd 1970.

Stephen Hodkinson, „Female Property Ownership and Status in Classical and Hellenistic Sparta“, Deborah Lyons,

Raymond Westbrook (eds.), Women and Property in Ancient Near Eastern and Mediterranean Societies, Conference organized by the Center for Hellenistic studies – Harvard University, 2003, https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/1219 (последњи приступ 10.8.2020.).

Eva Cantarella, “Gender, Sexuality, and Law”, Michael Gagarin, David Cohen (eds.), The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge University Press, Cambridge – New York – Melbourne 2005, 236–253.

https://doi.org/10.1017/CCOL0521818400.013

Chris Carey, „Rape and Adultery in Athenian Law“, The Classical Quarterly 45(2)/1995, 407–417.

https://doi.org/10.1017/S0009838800043482

Cheryl Anne Cox, Household interests: Property, Marriage Strategies, and Family Dynamics in Ancient Athens, Princeton University Press, Princeton – New Jersey 1998.

Hans Julius Wolff, “Marriage Law And Family Organization in Ancient Athens”, Traditio 2/1944, 43–95.

https://doi.org/10.1017/S036215290001713X

Hans van Wees, “The invention of the Female mind: Women, Property and Gender Ideology in Archaic Greece”, Deborah Lyons, Raymond Westbrook (eds.), Women and Property in Ancient Near Eastern and Mediterranean Societies, Conference organized by the Center for Hellenistic studies – Harvard University, 2003, https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/1219 (последњи приступ 10.8.2020.).

Објављено
01.02.2021
Како цитирати
FÜRST, I. (2021). ПОЛОЖАЈ ЖЕНЕ АНТИЧКЕ ГРЧКЕ У БРАЧНОМ И ПОРОДИЧНОМ ПРАВУ. Весник правне историје / Herald of Legal History, 1(1), 34-65. https://doi.org/10.51204/HLH_20102A
Bрој часописа
Секција
Чланци